ZORGRAAD ELZ BRAVIO & UIT HET NIETS VILVOORDE 2023-2024

 

“De sfeer van vertrouwen die jullie scheppen, maakt dat onze mensen zich veilig en beschermd voelen. Bedankt dat we deze kans krijgen!”

Marijke, vzw Uit het Niets

Traject op 2 sporen:

  • De zorgraad van eerstelijnszone Bravio wil de aanpak van armoede in de gezondheidssector ernstig nemen en vraagt 2 vormingsavonden van CEDES voor de vrije beroepen in de medische sector aan, mét inbreng van inwoners uit de regio (in alle diversiteit) die vechten tegen (kans)armoede. CEDES wil in deze vorming ook een moment van echte dialoog inbouwen.
  • UIT HET NIETS is een opstartende vereniging waar armen het woord nemen en leert tijdens een reeks praatsessies van CEDES de eigen armoede-ervaringen te verwoorden en te analyseren; de groep leert vervolgens al doende hoe daarover samen met CEDES het woord te nemen tijdens deze vormingsavonden in 2024.

Stad HASSELT 2022-2024

 

Traject: naar een breed gedragen stedelijke regie armoede en lokaal armoedebeleid met focus + aanpak kinderarmoede onder de loep

 

CEDES coacht een regiecel armoede en helpt mee een INTERN en EXTERN ARMOEDEOVERLEG uitbouwen, waardoor iedereen leert de vele reeds bestaande sterke initiatieven langzamerhand meer op elkaar af te stemmen.

Zo kan je samen nog een sterker verhaal schrijven met duidelijke keuzes (focus).

We zoeken tevens hoe we de ervaringskennis van lokale inwoners in armoede(risico) in alle Hasseltse diversiteit een rechtmatige en duurzame plaats kunnen geven in dit permanent overleg.

 

Een stedelijke coach kinderkansen gaat aan de slag met o.a. wekelijks kinderkansenloket in HUIS VAN HET KIND HASSELT;

al doende leren we hoe een lokaal beleid kinderarmoede met duidelijke focus kan worden uitgerold.

 

BEZORGD OM MENSEN TIENEN 2023-2024

 

“Dankjewel voor deze vorming; het was weeral heel leerzaam.

We gaan de analysekaders aan de muur hangen in ons vrijwilligerslokaal. Zo kunnen we de komende maanden op dezelfde manier als daarnet bepaalde knelpunten doorpraten. Amai, dit is echt goed én helpend voor ons.”

(Geert, vrijwilliger BOM Tienen)

 

Traject: CEDES begeleidt deze stedelijke welzijnsschakel die al een héél groot bereik heeft. Men wil evolueren van een ‘werking VOOR mensen in armoede’ naar een ‘werking MET mensen in armoede’ (verbinding met + participatiekansen voor kwetsbare gebruikers). Met steun van KBS, project warmste week.

 

GBO EERSTELIJNSZONE BRAVIO 2022-2025

& GEM. TRAJECTEN STÉRK MAATSCHAPPELIJK WERK sinds 2022

 

“Ik vind CEDES een uitstekende begeleider die altijd alles zeer enthousiast overbrengt. Het is fijn om deze begeleider te hebben. Die positiviteit kunnen we zeker gebruiken. De CEDES-begeleider geeft mij ook altijd het gevoel echt te luisteren en ons te steunen op dingen waar wij tegen aan lopen.

Een geweldige begeleider met het hart op de juiste plaats.”

 

(uit de schriftelijke jaarevaluatie van een maatschappelijk assistent van Vilvoorde)

1.

GBO is een mooi idee maar hoe maak je het waar in de praktijk?

CEDES ontwikkelde praatplaten in dialoog met een groep maatschappelijk werkers en met een focusgroep van potentiële gebruikers in alle diversiteit.

Met deze praatplaten kunnen maatschappelijk werkers uit alle aangesloten lokale voorzieningen (5 OCMW’s, CAW, alle mutualiteiten) de idealen van GBO én STERK MAATSCHAPPELIJK WERK waarmaken in hun spreekkamers of op huisbezoek.

2.

Maandelijkse vorming, reflectie en intervisie voor maatschappelijk werkers

STÉRK MAATSCHAPPELIJK WERK

laagdrempelig│generalistisch│procesmatig│verbindend│beleidsvoorbereidend

in (momenteel) 3 OCMW’s; in Vilvoorde, Zemst en Kampenhout

 

SOLIDARIS (Vlaanderen/Brussel) 2023-2024

 

traject: CEDES is partner van Solidaris in hun zoektocht naar mogelijk betere dienstverlening voor ouders met een druk of juist te dromerig kind (met diagnose ADHD, of -nog- niet) in kwetsbare leefomstandigheden. CEDES zal via focusgroepen en diepte-interviews bij ouders in deze situatie, komen tot een analyse van de nood aan ondersteuning en eventuele drempels jegens het reeds bestaande aanbod. Van daaruit kan in dialoog met enkele stafmedewerkers van Solidaris een gefundeerd advies worden uitgebracht in verband met de bestaande en/of ev. nieuw te ontwikkelen dienstverlening.

 

PRAATPLATEN EN INFOGRAPHICS (Vlaanderen) permanent

 

Methodiekontwikkeling en training: van hulpverlening naar hoopverlening

Ontwikkeling van nieuwe werkinstrumenten voor individuele hulpverlening of groepswerk waarbij je relevante referentiekaders wil ontsluiten voor cliënten/deelnemers die tegen armoede moeten vechten; en hen tegelijk ten volle de kans wil geven om hun eigen ervaringskennis verwoord te krijgen en zélf te analyseren.

CEDES ontwikkelt deze werkinstrumenten -waar kan- in cocreatie.

Met training.

 

FERM KINDEROPVANG (Vlaanderen) sinds 2016

 

Vorming sociale functie Ferm Kinderopvang

  • Jaarlijks aanbod vorming ‘Een goede kindertijd voor àl onze opvangkinderen’ voor: leidinggevenden en teams van crèches, BKO’s, diensten onthaalouders
  • Lerend netwerk voor leidinggevenden

ALLE KINDEREN ALLE KANSEN, Kruibeke 2022-2024

 

CEDES ondersteunt de uitbouw van een project van de gemeente om in de 6 lagere scholen een gedifferentieerde ondersteuning aan te bieden om kansarmoede aan te pakken op school.

Met vorming van CEDES voor alle schoolteams.

Met aanwezigheid van gemeentelijke kansenwerkers in 2 scholen.

Met lerend netwerk (vanaf 2024) voor de zorgteams van de andere scholen.