Nederlands        English
.
Over CEDES             Contact           Veelgestelde vragen
de armoedekloof overbruggen
We willen een wereld zonder armoede en uitsluiting. Dit is alleen maar mogelijk als iedereen deelneemt aan dialoog en samenwerking over de armoedekloof heen, en dat moeten we allemaal leren. Liefst al doende! CEDES creëert kansen voor iedereen om de armoedekloof samen stap voor stap te leren overbruggen; het wordt een GEZAMENLIJK LEERPROCES: ·         waarin zoveel mogelijk mensen, met of zonder eigen armoede-ervaring, betrokken zijn (integrale doelgroep), ·         waarbij we niet enkel aan een kwaliteitsverbetering werken op één levensdomein (bv. inkomen) maar geleidelijk aan op àlle levensdomeinen          (integraal actieterrein), ·         waarvan het uiteindelijk doel (geen armoede en uitsluiting) onderweg al stap voor stap zichtbaar en voelbaar wordt  (integrale strategie), ·         waardoor een verandering op gang komt in iedere mens en in alle maatschappelijke structuren  (integrale impact). CEDES wil de aanwezige creativiteit en deskundigheid van het CEDES-team (2 stafmedewerkers)  ter beschikking stellen van andere organisaties of groepen die de armoedekloof willen leren overbruggen en niet goed weten hoe dit aan te pakken. CEDES zal daartoe bruikbare en concrete impulsen geven of gezamenlijke leerervaringen creëren in 'gemengde groepen' (mensen met en zonder eigen armoede-ervaring). Ook al wie (vrijwillig of beroepsmatig) op zoek is naar methoden om met groepen van mensen in armoede op een ‘empowerende’ manier aan de slag te gaan vindt bij CEDES een waaier van didactische middelen.  We ontwikkelen thematische werkpakketten over armoede of één van de sociale grondrechten: recht op gezondheid (lichamelijk, geestelijk), werk, inkomen, cultuur, opleiding, huisvesting, erbij horen,… Onder dat alles door wil CEDES een vonk doorgeven (yes we can), vanuit good practice en verbondenheid-over-de-armoedekloof-heen de motivatie aanvuren om mee op de kar te springen.  Doelgroepen  CEDES werkt met ·         groepen van mensen in armoede en hun medestanders, ·         alle mensen die vanuit hun werk of engagement met mensen in armoede samenwerken of met hen in contact willen komen, ·         organisaties of instellingen/diensten die de drempels in hun werking  en/of beleid voor mensen in armoede integraal willen wegwerken.   Inhoud en thema’s van de vorming CEDES focust op het HOE: via welke stappen en met welke werkinstrumenten maak je de grote principes van empowerment en integrale armoedebestrijding in de praktijk waar? ·         Groepen van mensen in armoede: SAMEN en AL DOENDE leren we het; CEDES gaat een eindje mee met de groep wanneer ze een bepaald thema beter           willen aanpakken (bv. eigen armoede analyseren, recht op werk, gezondheid, inkomen, erbij horen…); CEDES heeft dan een hele ‘werkbak’ bij met goede           methodes of ontwikkelt met de groep een werkwijze-op-maat. ·         Mensen die in groepsverband met mensen in armoede (willen) werken: tijdens trainingen maakt men kennis met goede methoden en leermiddelen          (door CEDES ontwikkeld en uitgetest) rond concrete thema’s en leren de deelnemers er eigenstandig mee aan de slag te gaan nadien. ·         Organisaties, diensten, instellingen die hun drempel willen verlagen: vanuit bruikbare referentiekaders en (waar kan) vanuit de dialoog met groepen           mensen in armoede zelf  leert men de drempels voor mensen in armoede in eigen werking of beleid zien en er oplossingen voor zoeken; good practice           en een actieplan drempelverlaging op korte/lange termijn is het resultaat.   Werkwijze 1.       procesbegeleiding in groepen van mensen in armoede: leertrajecten (proces van minimaal 3 inhoudelijke sessies tot zelfs enkele tientallen) in groepen           zoals Welzijnsschakels, Verenigingen WAHWN, buurtwerkingen, groepswerkingen CAW of OCMW, … Eerste fase:  zelfreflectie en analyse a.h.v. de didactische           middelen van CEDES. Tweede fase (als kan): dialoog met actoren (bv. OCMW, mutualiteit, gemeentebestuur, vakbond, bibliotheek, g.c., sociaal-cult.          vereniging,...)  CEDES begeleidt ook processen met een sociaalartistieke inslag           (creatief schrijven). 2.       ontwikkeling leermiddelen en leermiddelenbank: CEDES creëert jaarlijks nieuwe leermiddelen die de realisatie van grondrechten vanuit een echte dialoog           over de armoedekloof heen ondersteunt. Deze leermiddelen worden nadat ze voldoende zelf zijn uitgetest in groepen, samengebracht in de leermiddelenbank.           (inventaris leermiddelen, zie: www.cedes-ed.org) 3.       train de trainers: CEDES richt jaarlijks heel wat vorming in (train de trainers) voor beroepskrachten en vrijwilligers die met een van de leermiddelen van           CEDES willen leren werken. Deze trainingen hebben een duurtijd van een halve tot maximaal 2 volle dagen. 4.       coaching en advies: CEDES gaat met enkele organisaties ieder jaar (lokaal, regionaal en/of nationaal niveau) een traject aan waarin het wegwerken van           drempels voor mensen in armoede bekeken wordt op niveau van een campagne, een nieuwe productontwikkeling of op niveau van de organisatieontwikkeling           die een deelwerking of de hele organisatie omvat.           CEDES gaat dit proces aan in een vooraf onderhandeld traject op maat waarbij CEDES ook contactmomenten van de organisatie of actor met een groep          mensen in armoede zal inbouwen waar dit opportuun is. Deze trajecten kunnen in totaal enkele maanden tot 2 jaar in beslag nemen. 5.       sensibilisatie breed publiek of vorming actoren: CEDES geeft jaarlijks  de WAT●IS●ER●AAN●DE●HAND│KRANT uit in een taal en lay-out die           voor zoveel mogelijk mensen (ook laaggeschoolden dus) toegankelijk is. Daarnaast geeft CEDES ook op vraag en op maat workshops of vormingsdagen           aan actoren allerhande en studenten hoger onderwijs.  Plaats van ervaringsdeskundigheid  CEDES ontwikkelt en verspreidt leermiddelen en begeleidt processen in groepen van mensen in armoede waarbij de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid wordt beoogd. Deze groepen engageren zich soms tijdelijk in de andere geledingen van de werking van CEDES, waarin ervaringsdeskundige deelnemers en hun medestanders dan in dialoog gaan met actoren.      Principes rond de kostprijs van vorming  Koken kost geld. Vorming geven ook, zelfs als je het sober aanpakt. CEDES maakt een eerlijk kostenplaatje van het gevraagde leertraject. Als de aanvrager dit onmogelijk zomaar kan betalen, gaat CEDES daarover in dialoog. Samen zoeken we oplossingen om de vorming toch te kunnen laten doorgaan. Mogelijk worden subsidies aangevraagd, een sponsor gezocht of neemt CEDES een deeltje van de kosten voor eigen rekening. Het ‘samenwerken’ begint zo al… voor de samenwerking begint!
OVER CEDES